هماتولوژی (خون شناسی)

هماتولوژی

در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید ,قرمز , پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی (آنمی) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار و نیز بررسی میکروسکپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرند.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب