سرولوژی

سرولوژی

بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی , جداکردن میکروب از بیمار و مشخص کردن آن است .ولی در اغلب موارد این امر به دلایل مختلف با مشکل مواجه خواهد شد که بهترین کار در این موارد جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است.

اهمیت آزمایش های سرولوژی

اهمیت آزمایشهای سرولوژی بیشتر در تغییراتی كه در عیار یا تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری صورت می‏ گیرد است.بنابراین پزشك می‏ تواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت كنترل داشته باشد.

آزمایشهای سرولوژی باید حداقل در دو نوبت به فاصله 1 تا 2 هفته انجام گیرد و تیتر آنتی بادی بیمار را اندازه ‏گیری و مقایسه نمود. این كار در مواردی الزامی است كه نتیجه آزمایش مشكوك باشد و یا اینکه با وضعیت بالینی بیمار مطابقت نداشته باشد.

عوامل موثر در تفسیر آزمایش های سرولوژی

 • سن و سابقه بیمار
 • نقص سیستم ایمنی فرد
 • وضعیت جغرافیایی محیط
 • شغل بیمار
 • قرابت یا تشابه آنتی ژنی
 • زمان واكسیناسیون
 • مرحله بیماری
 • مصرف داروها

آزمایشات بخش سرولوژی

در این بخش آزمایشات بسیاری انجام خواهد شد از قبیل :

 • Widal تب حصبه
 •  Rf فاکتور روماتوئید
 • Wright   تب مالت
 • CRP  نوعی پروتئین برای کنترل عفونت ها
 • Mono test  مونو نوکلوئوز عفونی
 • VDRL  سفیلیس

وظایف بخش سرولوژی

بخش سرولوژی وظایف بسیاری دارد که عبارتند از :

 • انجام کنترل کیفی روزانه معرف ها و آنتی ژن های سرولوژی
 • انجام صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی
 • انجام صحیح مستند سازی های لازم
 • انجام صحیح و دقیق تست های سرولوژی
 • انجام روزانه کنترل تست های انعقادی و رسم چارت
 • سرعت و دقت در انجام وظایف محوله

شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب