قارچ شناسی

قارچ شناسی

در این بخش نمونه های پوست ,مو و ترشحات بدن به صورت میکروسکپی و انجام کشت از نظر وجود انواع قارچ های پوستی (درماتوفیت ها) و قارچ های احشایی مورد بررسی قرار می گیرند.

سلولهای قارچی دارای دیواره سلولی‌اند. قارچها برخلاف گیاهان عالی فاقد اندامهایی نظیر ریشه ، ساقه ، برگ و سیستم آوندی می‌باشند. پیکره قارچها ممکن است تک سلولی یا پرسلولی باشند. پیکره قارچها از رشته‌های متعددی به نام ریسه یا هیف تشکیل می‌یابد. تولید مثل در آنها به طریق جنسی یا غیر جنسیمی‌باشد که تکثیر غیر جنسی رایج‌تر است


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب