خون گیری

خون گیری

این بخش مجهز به بخش‌های مجزا جهت نمونه‌گیری نوزادان ، نمونه‌گیری خانم­ها و آقایان و نمونه‌گیری اورژانس در فضای مناسب می‌باشد. رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشت جهت بیماران و پرسنل به بهترین نحو و طبق اصول و الزامات مرجع سلامت صورت می‌گیرد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب