سرم گیری

سرم گیری

دراین بخش نمونه­های سرپایی مربوط به پذیرش­های سرپایی و نمونه­های ارسالی مربوط به آزمایشگاه­های ارسال کننده در سطح استان پس از جداسازی براساس تعداد و نوع تست­ها و بعد از گرفتن لیست کاری و چیدن نمونه طبق ردیف لیست کاری به بخش های فنی فرستاده می شوند.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب