حروف اختصاصی در هر آزمایش

حروف اختصاصی در هر آزمایش

 

FBS : قند خون ناشتا

MCHC : غلظت متوسط همو گلوبین

WBC : شمارش گلبول های سفید

RBC : شمارش گلبول های قرمز

HB : همو گلوبین

HC : هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)

HCV : حجم متوسط گلبول های قرمز

HCH : مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز

R.D.W : ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز

PLT : شمارش پلاکت ها

PTE : در صد پلاکت ها

MPV  : حجم متوسط پلاکت ها

MCH  : وزن متوسط هموگلوبین

MCV : حجم متوسط هموگلوبین

M/E : نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW : پهنای گلبول قرمز در منحنی

UA : تجزیه کامل ادرار (PH ، رنگ ، بو ، توده های متراکم)

TGs : تری گلیسیرید   (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود)

HCG  : تست حاملگی

FSB  : آزمایش قند خون

 


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب